Натиснете една от буквите по-горе за да достигнете страница с термини, започващи с тази буква.

Е

Екологични критерии на материалите

NO (Natural Occurance) - доколко е природно наличен материала;
EI (Ecological Impact) - екологично въздействие на материала;
HI (Health Impact) - въздействие на материала върху здравето;
OG (Outgassing toxic substances) - отделяне на токсични вещества (газове);
EC (Energy Consumption) - енергоемкост на материала;
 DB (Diffusion and Breathing) - способността на материала на „диша“ - дифузно съпротивление и паропропускливост;

 H (Hygroscopy) - способността на материала да поглъща и кондензира водни пари от въздуха

Източник: The International Institute for Building biology and Ecology

Синоними: building biology

Естествени строителни материали

По технологичен признак строителните материали се класифицират според вида на изходната суровина и начина на тяхното производство. По този признак те се делят на естествени и изкуствени.
Естествените строителни материали и изделия се получават непосредствено от земните недра (скалите) или от растителността. На тези материали се придават определена форма и рационални размери, без да се променят вътрешния строеж и свойствата им (не преминават топлинна, химическа или друга обработка, която променя структурата и свойствата им).
Най-често се използуват дървените и каменни материали и изделия, глина (пречистена или земя с восоко съдържание на глина), тръстика, коноп и други.