Натиснете една от буквите по-горе за да достигнете страница с термини, започващи с тази буква.

С

Синергетика
синергетика

Немският физик Херман Хакен въвежда термина синергетика и дава следното определение за него:

Синергетиката е дисциплина, която изследва съвместното действие на множество подсистеми, в резултат на което на макроскопично ниво възникват структура и съответстващо й функциониране. Синергетиката (от гр. synergetikos – съвместен, съгласувано действащ) е научно направление, изучаващо връзката между елементите на структурата (подсистемите), които се образуват в открити системи (биологични, физико-химични и др.) благодарение на интензивен обмен на вещество и енергия с окръжаващата среда в неравновесни условия. В такива системи се наблюдава съгласувано поведение на подсистемите, в резултат на което нараства степента на подреденост, т. е. намалява ентропията.

Източник: Бръсначът на Окам