Екологични критерии на материалите

NO (Natural Occurance) - доколко е природно наличен материала;
EI (Ecological Impact) - екологично въздействие на материала;
HI (Health Impact) - въздействие на материала върху здравето;
...


виж също: Building Biology
синоним: building biology